Aanvullend geboorteverlof (Stappenplan)

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

 

Stappenplan voor Aanvullend geboorteverlof door het UWV aan de werkgever uitgekeerd (werkgeversbetaling)

 

Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het ‘gewone geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week heeft opgenomen.

 

 

Inrichting Verzuimregeling

Eerst maakt u een verzuimregeling aan via Bestand | Programmavariabelen | Verzuimregelingen.

 

Er zijn 2 mogelijkheden, voor het aanmaken van de verzuimregeling:

- -30%, de rubriek 'In mindering op beloning" is niet actief (aanvullend geboorteverlof is op een aparte regel op de loonstrook zichtbaar),

- 70%, de rubriek 'In mindering op beloning" is geactiveerd (aanvullend geboorteverlof wordt op dezelfde regel als het basisloon getoond)

Beide methodes geeft dezelfde uitkomst, vaak is de keuze afhankelijk van welke pensioenregeling u gebruikt.

Voor meer uitleg over het aanmaken van een verzuimregelingen, klik dan hier.

 

Inrichting Dagcomponenten

Via Aanpassen | Dagcomponenten

Dagcomp-Aanvullend geboorteverlof

-In de rubriek “Omschrijving’ en ‘Korte omschrijving’, past u de tekst naar wens aan.
-Selecteer de rubriek ‘In mindering op dagen stand dagcomponent’.
-Selecteer de rubriek ‘In mindering op uren stand. Dagcomponent’.
-De rubriek ‘Incidentele inkomstenvermindering’ mag u alleen invullen indien het loon dat een werknemer ontvangt (samen met de uitkering aanvullend geboorteverlof en een eventuele aanvulling door de werkgever betaald) lager is dan het overeengekomen loon. U vult deze rubriek dan met de code Aanvullend geboorteverlof (code G).
-Bij de rubriek ‘Speciale aanduiding’ kunt u een keuze maken uit 2 coderingen:
1.aanvullend geboorteverlof <100%, deze code gebruikt u als de uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon is (nieuwe wet vanaf 1 juli 2020) en de werkgever het loon niet aanvult tot 100%.

       Let op! deze speciale aanduiding mag u alleen gebruiken als de werkgever het loon niet aanvult tot 100%. .

2.aanvullend geboorteverlof =100%, deze code gebruikt u als de werkgever het loon wel aanvult tot 100%. Let op! de aanvulling  verwerkt u dan wel nog op een apart looncomponent.

 

In sommige Cao’s is er al geregeld dat ook tijdens het aanvullende verlof gewoon 100% loon wordt uitbetaald, waarvan dus 70% voor rekening van het UWV komt, controleer uw CAO hierop.

 

 

Inrichting Looncomponent

Via Aanpassen | Looncomponent. In het stappenplan is Dagcomponent 12 gebruikt als voorbeeld, dit dagcomponent is gekoppeld aan looncomponent 54 (klik hier voor het looncompentenschema). Open Looncomponent 54 en klik op Wijzigen om de rubriek ‘Omschrijving’ aan te passen.

Looncomp-aanvull geb.verlof O

 

In de tab Resultaat rubriek ‘Extra aanduiding’ selecteert u code 30 Uitkering UWV door werkgever uitbetaald.

looncomp-aanvull geb.verlof R

Door toepassing van deze codering zal automatisch voor de AWF premie het lage tarief toegepast worden. U kunt dit controleren in de periodedetails tab Verzekeringen sectie WAB.

looncomp-aanvull geb.verlof wet WAB

Kik op Opslaan en Terug.

 

Vult de werkgever het loon aan tot 30% dan kunt u hiervoor een brutolooncomponent gebruikt, bijvoorbeeld een looncomponent in de 40 serie, is geen looncomponent vrij dan gebruikt u een looncomponent in de 30 of 20 serie.
 

Inrichting Looncomponent aanvulling door de werkgever betaald

-In de tab Omschrijving/Waarde past u de omschrijving en de verkorte omschrijving naar wens aan.
-In de tab Berekenwijze wijzigt u de rubriek Soort component naar code Vast bedrag.
-Controleer in de tab Resultaat of de rubrieken juist zijn ingevuld en wijzig indien nodig.

S     Selecteer het looncomponent in de periodedetails in de tab Beloning en vul in de kolom Waarde het bedrag wat de werkgever aanvult in (dit bedrag rekent u zelf uit).

 

Koppelen Verzuimregeling

Via Aanpassen | Werknemers, open de betreffende werknemer. Klik op de knop Wijzigen en selecteer in de tab Verzuim de verzuimregeling achter looncomponent 54

Klik op Opslaan en Terug.

 

 

Pensioenopbouw bij aanvullend geboorteverlof

Per pensioenuitvoerder is vastgesteld of er wel of geen pensioen opgebouwd moet worden over het aanvullende geboorteverlof. Controleer het pensioenreglement hiervoor of neem contact op met uw Pensioenuitvoerder.

 

Inrichting in Microloon Werkgeversadministratie voor pensioenopbouw

Open de administratie via Bestand | Wijzigen administratie, tabblad Bedrijf sectie Pensioen. En geef bij de rubriek ‘Pensioen bij geboorteverlof’ de gewenste codering op:

- geen opbouw, er is geen pensioenopbouw over aanvullend geboorteverlof

- opbouw tijdens aanvullend geboorteverlof tot 70%, de pensioengrondslag wordt met 30% verlaagd

- opbouw tijdens aanvullend geboorteverlof tot 100%, er vindt volledige pensioenopbouw plaats

 

Controleer via Bestand | Programmavariabelen | Pensioenen bij de betreffende regeling of in de tab Uitgangspunt het looncomponent van aanvullend geboorteverlof op 'ja' of ‘nee’ staat. In dit voorbeeld controleert u looncomponent 54. En in de tab Opbouw of dagcomponent 12.

Geen pensioenopbouw tab UItgangspunt bij aanv.ouderschapsverof

 

geen pensioenopbouw tab Opbouw bij aanv geboorteverlof

 

Inrichting pensioen op basis van Eerste periode loon

bijvoorbeeld : Vervoer, PFZW

Tab Uitgangspunt in de kolom Reken over en Verhoging zet u looncomponent LC54 op Nee
Tab Opbouw in de kolom Reken met zet u DC12 op Ja

 

Inrichting pensioen met Heffingsloon

bijvoorbeeld : APG schoonmaak

Tab Uitgangspunt in de kolom Reken over en Verhoging zet u looncomponent LC54 op Ja
Tab Opbouw in de kolom Reken met zet u DC12 op Ja

 

 

Let op, voor de Schoonmaak branche en Bouw moet in de periodedetails van de werknemer in tab BTER in de rubriek ‘Verbijzondering’ de code OVW opgenomen worden. Voor meer informatie zie ‘Aanvullend geboorteverlof in de bouw’.

 

 

Inrichting in Microloon Stamgegevens Werknemer

In de tab Pensioen rubriek Pensioen bij geboorteverlof.

werknemers-pensioen-pensioenopbouw bij geboorteverlof

 

In de stamgegevens van de administratie tab Bedrijf geeft u de default waarde in. Bij het aanmaken van een nieuwe werknemer wordt automatisch de rubriek Pensioen bij geboorteverlof in de stamgegevens van de werknemer tab Pensioen gevuld. Bij alle bestaande werknemers is deze rubriek leeg. U hebt hier de mogelijkheid om handmatig de juiste codering in te geven.

 

 

Loonaangifte (Verloonde uren)

U geeft de werkelijke aantal verloonde uren door.

 

Dit betekent:

- de gewerkte uren die zijn geboekt op dagcomponent 1 tot en met 4

- de opgenomen betaalde uren die zijn geboekt op dagcomponent 5 tot en met 8

- de opgenomen geboorteverlof uren die zijn geboekt op dagcomponent 9 tot en met 12

 

In 2021 kan de werkgever 'aanvullend geboorteverlof' nog verwerken in dezelfde inkomstenverhouding vanaf 2022 bent u verplicht om voor de uitbetaling van de uitkering een aparte inkomstenverhouding aan te maken. Meer informatie over de verwerking hiervan volgt later in het jaar.