Bouw Pensioenaangifte (Achtergrondinformatie)

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

Een werknemer niet meenemen in de aangifte.

Wilt u een werknemer (bijvoorbeeld een DGA of Stagiaire) niet meenemen in het bestand dan kunt op het tabblad BTER, bij de rubriek 'Aanleveren op opgave', het vinkje verwijderen.

 

 

Vierdaagse werkweek voor bouwplaatswerknemers van 55 jaar en ouder

Een werknemer van 55 jaar of ouder kan de werkgever verzoeken zijn werkweek aan te passen tot vier dagen (32 uur). Een schriftelijk verzoek van de werknemer om zijn arbeidsduur aan te passen wordt gehonoreerd tenzij er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn waardoor dit niet mogelijk is.

Vanaf 1 januari 2016 vervalt voor het S-fonds (scholingsfonds) en daarmee ook de aparte rekenregel. Voor het inrichten van de 4-daagse werkweek klik hier.

 

 

Oud personeelsnummer

Let u erop, dat het personeelsnummer van werknemers die uitdienst zijn niet gebruikt kunnen worden voor nieuwe werknemers, in de database van APG wordt dit personeelsnummer voor een aantal jaar nog vastgehouden (gereserveerd),

 

 

Tijdspaarfonds Bouw & Infra

Is een van de zogeheten bedrijfstakeigen regelingen in de cao Bouw & Infra. Vrijwel alle bedrijven in de bouw hebben hiermee te maken. Het Tijdspaarfonds bestaat sinds 2006, als opvolger van het Vakantiefonds. Bijdragen aan het Tijdspaarfonds maken deel uit van je directe loonkosten. Voor de inrichting van Tijdspaarfonds in Microloon, klik hier.

 

 

Werknemers gedeeltelijk of geheel in de WIA met een eventuele aanvulling op de WIA uitkering:

Met betrekking tot werknemers die geheel of gedeeltelijk in de WIA zitten kunnen bij APG de volgende situaties voorkomen.

Volledig in WIA met behoud van arbeidsovereenkomst zonder aanvulling van de werkgever.
Volledig in WIA zonder behoud van arbeidsovereenkomst zonder aanvulling van de werkgever.
Volledig in WIA met aanvulling van de werkgever.

 

Er is geen pensioenopbouw over de uitkering zelf.

Over de aanvulling vindt wel pensioenopbouw plaats.

 

In het stappenplan vindt u meer uitleg over de inrichting van het Looncomponent voor Aanvulling uitkering UWV. Voor de inrichting van WIA in Microloon, klik hier.

 

 

Aanvullend geboorteverlof

Het aanvullend geboorteverlof wordt gezien als onbetaald verlof. Hierdoor is er geen pensioenopbouw tijdens het aanvullend geboorteverlof. Bij bpfBouw is de voortzetting van pensioenopbouw een vrijwillige keuze.
Voor pensioenopbouw is namelijk vereist dat er loon is. Echter krachtens/volgens van artikel 27, lid 2 van het pensioenreglement van bpfBouw mag de deelnemer zijn/haar pensioenopbouw voorzetten tijdens verlof op grond van de Wet arbeid en zorg, op basis van de pensioen/premiegrondslag vlak vóór het verlof (geboorteverlof valt hier ook onder).

Voor de inrichting van Aanvullend geboorteverlof in Microloon, klik hier.

 

 

Verbijzonderingen

In de pensioenopgave ziet u achter de werknemer altijd de verbijzondering WNE staan.

 

Overzicht Verbijzonderingen

Prio        Code        Omschrijving

1        DGA        Directeur Groot Aandeelhouder        

2        ZLF        Zelfstandige        

3        WIA        Arbeidsongeschikt, geen bijzonderheden

4        ZKG        Ziekengeld

5        BBL        Beroeps begeleidende leerweg

6        OVW        Ouderschapsverlof of onbetaald verlof

7        OPK        Oproepkracht

8        ULK        Vakantieregeling Duitsland

9        WNE        Geen bijzonderheden

Mochten er 2 verschillende verbijzondering situaties in de inkomstenverhouding voorkomen, dan kunt u maar 1 verbijzondering in de pensioenopgave invullen. U geeft dan de verbijzondering met de hoogste prioriteit op, zie kolom Prio, zoals hierboven beschreven in het Overzicht Verbijzonderingen

 

Het kan voorkomen dat u werknemers in dienst heeft waarbij er sprake is van net niet-reguliere inkomstenverhouding, bijvoorbeeld in het geval van een oproepkracht of BBL-2 leerling. Voor dergelijke groepen werknemers gelden afwijkende aanleverregels. Het is daarom van belang dat u deze werknemers een verbijzonderingscode meegeeft in de pensioenopgave.

 

Verbijzonderingen in Microloon

Via Aanpassen | Werknemers tab IKV

- rubriek 'Soort inkomen' code 17 verbijzondering DGA

- rubriek 'Aard arbeidsverhouding' code 83 Beroeps Begeleidende Leerweg verbijzondering BBL

 

Oproepkrachten

In sommige situaties, zoals bij bijvoorbeeld oproep en invalkrachten kiest u op tabblad IKV bij de rubriek 'Invloed verzekeringsplicht' op - Oproep/Invalkracht met - of zonder verplichting om te komen.

- rubriek 'Invloed verzekeringsplicht' code D of E verbijzondering OPK

 

Via Aanpassen | Dagcomponenten rubriek 'Speciale aanduiding':

- code Ziekengeld minder dan 100% geeft op de opgave de verbijzondering ZKG.

 

Dagcomp-Bouw verbijzondering

Vanaf het moment dat de werknemer door ziekte minder dan 100% betaald krijgt moet de verbijzondering ZKG in de opgave meegenomen worden, zodat het uurloon van de zieke werknemer niet wordt aangepast en de pensioenopbouw 100% blijft.

In Microloon betaalt u ziekengeld uit via een verzuimregeling, u geeft in het dagcomponent waar u de ziekte dagen en uren op noteert de verbijzondering op, klik hier voor mee informatie over de inrichting van verzuimregelingen.

 

- code 'Studieverlof' geeft op de opgave de verbijzondering OVW.

Bij onbetaald verlof zoals ouderschapsverlof, langdurig zorgverlof, sabbatical, studieverlof, geeft u de verbijzondering OVW op.

dagcomp-bouw verbijzondering ovw

 

- Verbijzondering WIA

Indien de werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is betaalt de werkgever over het loon (uit werk) premies

Daarbij is het belangrijk dat de deeltijdfactor juist wordt ingevuld, als verbijzondering geeft u de code WIA op, voor meer informatie klik hier.

dagcomp-bouw verbijzondering wia

 

- Verbijzonderingen Overige

U kunt de verbijzonderingen ook direct ingeven bij de stamgegevens tab BTER rubriek 'Verbijzondering'.

Vanaf 2022 is de verbijzondering WGP (politieke functie/onbetaald verlof) hier geldt ook onbetaald verlof verbijzondering OVW voor.

 

Vervallen verbijzonderingscode

Per 01-01-2019 Vakantiewerkers VKW.

In de Bouw-sector is CAO-code 99 vervallen. Er kunnen vanaf boekjaar 2019 geen LPG-opgaven meer gedaan worden met verbijzonderingscode VKW (Vakantiewerkers), zodat CAO 99 geen bestaansrecht meer heeft.

Per 1-1-2022 Levensloop verlof en Levensloop uitkering WVL en LLR  i.v.m. beëindiging van de levensloopregeling.

 

Werknemers Mortel en Morteltransport

Valt u werknemer onder de CAO Mortel en Morteltransport dan is het voor de aanlevering van de loon- en premiegegevens van belang of uw werknemer 36 of 40 uur per week werkt.

- UTA werknemers geldt standaard een 36-urige werkweek

- Niet-UTA werknemers die voor 1-1-2010 in dienst zijn getreden, geldt standaard een 36-urige werkweek

- Niet-UTA werknemers die vanaf 1-1-2010 in dienst zijn getreden, geldt een standaard een 40-urige werkweek.

 

Deelname bij uitstel van pensionering per 2018 geen premieafdracht PPA(B)

Pensioendatum is de 1e van de maand waarin deelnemer 67 wordt. Daadwerkelijke pensionering mag ook later - tot 5 jaar na de AOW-leeftijd
Reglementswijziging in gang: Geen pensioenrichtdatum ook als de werknemer na deze datum in dienst komt (herintreden) of blijft.