Eénmalige uitkeringen

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

 

Eenmalige uitkeringen bij bijzondere gebeurtenissen

De volgende uitkeringen bij bijzondere gebeurtenissen worden onder bepaalde voorwaarden niet als loon beschouwd:

verstrekkingen met ideële waarde
diensttijduitkeringen
gouden handdruk
ontslaguitkering
eenmalige uitkering bij overlijden of invaliditeit

De eenmalige uitkeringen zijn altijd belast via een bijzonder tarief. Dit kan ingesteld worden bij de looncomponent op het tabblad Resultaat, bij de rubriek 'Tellen voor heffingsloon'.

 

 
Verstrekkingen met ideële waarde

Als bij het beëindigen van de dienstbetrekking, ter gelegenheid van een dienstjubileum van een werknemer, een jubileum van de werkgever of ter gelegenheid van feestdagen zaken worden verstrekt die hoofdzakelijk een ideële waarde hebben, dan behoren deze niet tot het loon. Dit zijn bijvoorbeeld een portret of vulpen, gegeven aan de werknemer ter gelegenheid van een dienstjubileum. Artikelen met hoofdzakelijk gebruikswaarde of relatief waardevolle artikelen behoren wel tot het loon. Dat zijn bijvoorbeeld radio’s, fietsen, televisietoestellen, foto- en filmapparatuur, een gouden horloge of antiek.

 

 

Diensttijduitkeringen

Een eenmalige uitkering of verstrekking die u uw werknemer geeft omdat hij ten minste 25 of 40 jaar in dienst is, is vrijgesteld tot maximaal het loon over een maand. U mag uw werknemer zo'n uitkering of verstrekking geven na ten minste 25 dienstjaren en opnieuw na ten minste 40 dienstjaren.

 

Let op!

In sommige branches, zoals bijvoorbeeld de bouw, is er niet het hele jaar lang werk. Vaak krijgt een werknemer een tijdelijke uitkering in de periode waarin hij niet werkt. Als de werknemer in die periode niet bij een andere werkgever werkt, telt deze periode van tijdelijke werkloosheid mee voor het bepalen van de diensttijd.

 

Loon over een maand

Bij het vaststellen van het loon over een maand gaat u uit van het fiscale loon over een maand. Dat is het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen uit kolom 14 van de loonstaat. U mag geen rekening houden

met:

bijzondere beloningen die niet vast en gegarandeerd zijn, zoals tantièmes
aanspraken die tot het loon horen

Bij het fiscale loon over een maand telt u het maandbedrag op van:

het werknemersaandeel in de pensioenpremie
de werknemersbijdrage voor aanspraken die overeenkomen met aanspraken op WW-, ZW-, WAZO- en WAO/WIA-uitkeringen
de werknemersbijdrage voor aanspraken op uitkeringen bij overlijden of invaliditeit door een ongeval
bedragen die worden ingehouden in plaats van de hierboven genoemde premies en bijdragen
de werknemersbijdrage in de levensloopregeling

Bij het berekende bedrag telt u bovendien op:

1/12 van de vakantiebijslag
1/12 van het jaarbedrag van vaste gegarandeerde bijzondere beloningen

 

 

Gouden handdruk
Afkoopsommen, bijvoorbeeld bij ontslag (soms) na rechterlijk vonnis (gouden handdruk). Maar meestal zijn dit gratificaties, provisie bedragen enzovoort. Deze uitkeringen moeten via de groene tabel belast worden en is geen loon voor de Sociale verzekeringspremies.

 

 

Transitievergoeding / ontslagvergoeding

Als er geen tijdvakloon is, en dus ook geen loontijdvak loon dan geldt dat er geen heffing van bijdrage Zvw en/of Werknemersverzekeringen plaats vindt.

 

Let op!

Als de werknemer die ontslagen is en in de loop van het jaar weer in dienst komt en tijdvakloon krijgt dan wordt deze (aanvankelijk voor Zvw en Werknemersverzekeringen onbelaste) uitbetaling alsnog in de heffing van de Zvw en Werknemersverzekeringen meegetrokken. Dit is het naijl effect bij voortschrijdend cumulatief rekenen. Als een werknemer een aantal tijdvaklonen heeft gehad dan zijn daarmee cumulatieve maximum premie- en maximum bijdrage lonen gegenereerd.

 

Een ontslaguitkering is door zijn karakter loon uit vroegere dienstbetrekking. Daarmee valt hij onder de groene tabel. Dit vormt ook geen tijdvakloon en voegt op zich dus niets aan de maximum standen toe. Dit loon is niet belast voor de werknemersverzekeringen, maar wel belast voor de werkgeversheffing Zvw. Voor zover er nog ruimte resteert (d.w.z.: het cumulatieve maximum is hoger dan het gerealiseerde cumulatieve bijdrageloon) moet er werkgeversheffing over de ontslaguitkering berekend worden.

Ontslaguitkeringen zijn, ondanks groene tabel, en zolang de werknemer de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, belast met werkgeversheffing Zvw.

Er is geen sprake van tijdvakloon; het is een zogenoemde bijzondere beloning. Voor loonbelasting/volksverzekeringen geldt dat de tabel voor voor bijzondere beloningen van toepassing is. Voor de Zvw en werknemersverzekeringen geldt dat er geen tijdvakloon is, dus er er ook geen loontijdvak. Er vindt daarom geen heffing van Zvw en/of premies Wnv plaats. Maar als de persoon in de loon van dat jaar weer indienst komt en tijdvak loon krijgt dan wordt deze uitbetaling alsnog in de heffing van Zvw en Wnv meegetrokken. Dat is het naijleffect bij voorschrijdend cumulatief rekenen.

 

 

Momenteel werkt men als volgt:

Als men de ontslaguitkering in een aparte inkomstenverhouding onderbrengt, wat onze uitdrukkelijke voorkeur heeft, dan moet u daarin code soort inkomstenverhouding 63 toekennen. Dit heeft de belastingdienst onlangs met UWV zo afgesproken en staat nu ook in de gegevens specificaties. Bij deze code soort inkomsten-verhouding moet u de code aard arbeidsverhouding niet in te vullen.

 

Op dit moment zijn er 2 methodes om de ontslaguitkering en een nabetaling in dezelfde periode wilt verlonen:

 

1. U maakt voor de ontslagvergoeding, een sub periode aan en u past in de sub periode de groene tabel toe en verhoogt het IKV-nummer met 1.
2. U kopieert de werknemer en verhoogt hierbij het IKV-nummer met 1 en past de groene tabel toe en maakt deze in de periode aan.

 

Op tabblad IKV bij rubriek 'Soort inkomen' moet voor 'Code 63 Ontslagvergoeding / transitievergoeding.' gekozen worden. Het is wel belangrijk, dat u in de periode waar nog een nabetaling is, een uitdienst datum is ingevuld.

 

Met de berekening van de Zvw wordt wel gekeken naar de vrije ruimte van de eerder loontijdvakken met de witte loonbelastingtabel.

Wanneer een fulltimer halverwege de maand uit dienst gaat dan dient hiervoor de dagtabel te worden toegepast. Hierdoor gaat Microloon kijken naar de vrije ruimte Zvw per dag en niet naar die van de hele periode dat de werknemer uit dienst gaat.

 

 

Eenmalige uitkering bij overlijden of invaliditeit:

Een eenmalige uitkering bij overlijden is tot maximaal 3 maal het loon over een maand vrijgesteld. Het gedeelte boven 3 maal het loon over een maand hoort tot het loon waarop de tabel bijzondere beloningen van toepassing is. De vrijstelling geldt als 1 van de volgende personen overlijdt:

de werknemer
de echtgenoot van de werknemer
degene die in het (voorafgaande) kalenderjaar de fiscale partner is van de werknemer
de eigen kinderen of pleegkinderen

Het loon voor het bepalen van de hoogte van deze vrijstelling is het brutomaandloon, inclusief 1/12 deel van het jaarbedrag aan vaste gegarandeerde beloningen.

 

Als de uitkering niet eenmalig is, maar uit periodieke uitkeringen bestaat, dan hoort de waarde van deze periodieke uitkeringen tot het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen en Zvw.

 

Aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit, als gevolg van een ongeval.

Het gaat hier om aanspraken op eenmalige uitkeringen. Deze aanspraken zijn vrijgesteld. De uitkering wegens overlijden is tot maximaal driemaal het loon over een maand vrijgesteld. Het gedeelte boven driemaal het loon over een maand behoort tot het loon. Het loon voor het bepalen van de hoogte van deze vrijstelling is het bruto maandloon.

 

Aanspraken op een eenmalige uitkering wegens overlijden, anders dan ten gevolge van een ongeval.

Vrijgesteld zijn de aanspraken op een eenmalige uitkering van maximaal driemaal het loon over een maand wegens overlijden van de werknemer, van zijn echtgenoot of huisgenoot aan wie de basisaftrek kan worden overgedragen, en van zijn eigen kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen.