Loonkostenvoordeel Arbeidsgehandicapten Achtergrond)

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

 

U heeft een werknemer al in dienst

Als u een werknemer al in dienst hebt, kunt u de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toepassen als de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering (een WGA-uitkering of een IVA-uitkering) en hij het werk volledig of deels hervat. In dat geval kunt u de premiekorting toepassen zolang de werknemer in dienst is, maar maximaal 1 jaar en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

U kunt deze premiekorting ook toepassen voor een werknemer die u herplaatst of van wie u de arbeidsplaats hebt aangepast. Dat kan zolang het dienstverband duurt, maar maximaal 1 jaar als die werknemer vóór 29 december 2005 arbeidsgehandicapt was op grond van de ingetrokken Wet op de re-integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea). Voorwaarde is wel dat de werknemer op het moment van hervatting of aanpassing van de arbeidsplaats een  arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet Rea was (of was geweest als de Wet Rea niet was ingetrokken). U kunt hierbij denken aan werknemers met een volledige of gedeeltelijke WAO of Waz-uitkering.

U neemt een werknemer in dienst

U kunt de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers ook toepassen als u een werknemer in dienst neemt en er direct voordat hij in dienst komt sprake is van 1 van de volgende situaties:

De werknemer heeft recht op een WIA-uitkering (een WGA- of een IVA-uitkering).
De werknemer heeft recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.
De werknemer heeft een indicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 Wet sociale werkvoorziening.
De werknemer heeft volgens UWV WERKbedrijf een structurele functionele beperking. Het gaat hier om werknemers die al meer dan 2 jaar onder de re-integratie verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen en die niet meer dan 65% kunnen werken.
De werknemer is jonger dan 18 jaar, heeft door ziekte of handicap problemen gehad bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst. Op verzoek geeft UWV een verklaring af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep hoort.
De werknemer is 18 jaar of ouder, krijgt geen uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong, heeft door ziekte of handicap problemen gehad bij het volgen van onderwijs, en hij komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst. Op verzoek geeft UWV een verklaring af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep hoort.

 

UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek bij de werknemer de volgende feiten vastgesteld:

De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, waardoor hij niet in aanmerking kwam voor een WIA-uitkering.
De werknemer was 13 weken voor het einde van de wachttijd (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij dezelfde werkgever(s) die hij had toen hij ziek werd.
De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij zich ziek gemeld had.
De werknemer komt bij u in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd.
De werknemer was vóór 29 december 2005 arbeidsgehandicapt op grond van de Wet Rea. Voorwaarde is wel dat hij, toen hij in dienst kwam, arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet Rea was (of was geweest als de Wet Rea niet was ingetrokken). Het gaat hier bijvoorbeeld om een werknemer die recht had op een WAO-uitkering of Waz-uitkering toen hij in dienst kwam.
In al deze situaties kunt u de premiekorting toepassen zolang de werknemer in dienst is, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

 

 

 

Samenloop met premiekorting in dienst nemen oudere werknemers
U mag de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers en de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers niet tegelijk toepassen. Hebt u voor een werknemer tegelijk recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en op de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers. Dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toe.

 

Geen recht op premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers
U hebt geen recht op de premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemers voor dienstbetrekkingen die in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) volledig gesubsidieerd zijn.

Is de dienstbetrekking deels gesubsidieerd, dan komt u wel in aanmerking voor de premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemers.

Let op!

Het kan zijn dat uw werknemer u niet heeft verteld dat hij een ziekte of handicap heeft. Als de werknemer 2 maanden bij u in dienst is, mag u hem hiernaar vragen. Uw werknemer is dan verplicht om openheid van zaken te geven.

 

 

 

WAJONG

 

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong).

De ‘Werkregeling jonggehandicapten' gaat ervan uit dat iedere jonggehandicapte inkomen heeft en dat (meer) werken moet lonen. Afhankelijk van hoeveel u in werkelijkheid verdient, varieert de aanvulling op uw inkomen. De inkomensondersteuning in de werkregeling kent 2 fasen.

Eerst vindt er een voorlopige beoordeling plaats, meestal vlak voor de 18e verjaardag. De definitieve beoordeling gebeurt meestal op 27-jarige leeftijd. Het UWV bekijkt ook tussen uw 18e en uw 27e jaar of u inmiddels meer of minder kunt werken. Bij de definitieve beoordeling wordt vastgesteld wat u ondanks uw handicap nog kunt verdienen, met of zonder arbeidsondersteuning.

 

Geen Wajong-uitkering door andere inkomsten

Hebt u in 2012 recht op een Wajong-uitkering of op ondersteuning bij het vinden van werk volgens de wet Wajong? Maar krijgt u deze niet omdat deze samenvalt met een andere uitkering? Of omdat u in 2012 te veel andere inkomsten uit werk hebt? Dan krijgt u toch de jonggehandicaptenkorting. De jonggehandicaptenkorting is € 708.

 

Iemand is volgens de Wajong-uitkering jonggehandicapt als hij:

op zijn 17e verjaardag voor minstens 25% arbeidsongeschikt is;
jonger dan 30 jaar is en tijdens de studie voor minstens 25% arbeidsongeschikt is geworden, waardoor (volledig) werken na de studie onmogelijk is. Voorwaarde is dat in het jaar voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid de jonggehandicapte minstens 6 maanden heeft gestudeerd.

 

De overige voorwaarden zijn dat de jonggehandicapte:

waarschijnlijk niet binnen 1 jaar volledig van zijn ziekte of handicap herstelt;
in Nederland woont;
door een langdurige ziekte of een handicap meer dan 52 aaneengesloten weken minder dan 75% van het minimum(jeugd)loon kan verdienen.

 

De Wajong-uitkering gaat op z'n vroegst in vanaf de 18e verjaardag en eindigt wanneer de AOW-leeftijd wordt bereikt.

 

 

De Wajong kent 4 vormen van inkomensvoorzieningen:

Voor mensen tot 27 jaar
Als u jonggehandicapt bent, jonger dan 27 jaar en u heeft inkomsten uit werk tot 20% van het wettelijk minimumloon, vult de overheid uw inkomen aan tot 75% van het wettelijk minimumloon. Verdient u meer dan 20% van het wettelijk minimumloon, dan mag u de helft van iedere 'extra' verdiende euro houden. Het totaal van uw inkomen uit arbeid en de inkomensondersteuning mag maximaal 100% van het wettelijk minimumloon zijn.
Voor mensen vanaf 27 jaar
Als u jonggehandicapt bent, 27 jaar of ouder en u werkt zoveel als u maximaal kunt werken, kunt u een inkomensondersteuning krijgen die uw inkomen uit werk aanvult tot het wettelijk minimumloon. Maar als u geen of een lager inkomen heeft dan u zou kunnen verdienen, is uw totale inkomen lager. Wel is uw inkomen altijd minstens 75% van het wettelijk minimumloon. Voorwaarde hiervoor is wel dat u bereid bent om te werken.
Studieregeling
Als u jonggehandicapt bent en naar school gaat of studeert, krijgt u, naast eventuele studiefinanciering, een inkomensondersteuning van 25% van het wettelijk minimumloon. Daarnaast mag u maximaal 25% van het minimumloon bijverdienen zonder gevolgen voor uw uitkering.
Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten
Als u jonggehandicapt bent en volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, ontvangt u een inkomensondersteuning van 75% van het wettelijk minimumloon.

 

 

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte jonggehandicapten

Er zijn 3 regelingen voor jonggehandicapten die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Zij krijgen een aanvulling op het inkomen dat zij verdienen.

Werkregeling jonggehandicapten tot 27 jaar;
Als het salaris tot 20% van het minimumloon bedraagt, vult de overheid dit aan tot 75%. Van elke euro die de jonggehandicapte meer verdient, mag hij de helft zelf houden, tot een maximum van 100% van het minimumloon. Hierdoor loont het om extra te werken.
Werkregeling jonggehandicapten vanaf 27 jaar;
Jonggehandicapten die verdienen wat ze theoretisch kunnen, krijgen hun salaris aangevuld tot 100% van het minimumloon. Als ze minder verdienen dan theoretisch mogelijk is, krijgen ze het inkomen aangevuld tot 75% van het minimumloon.
Werkregeling met begeleiding;
Via deze regeling kunnen jonggehandicapten vanaf 27 jaar een aanvulling krijgen tot 120% van het minimumloon. Het gaat hierbij om jonggehandicapten die:
overdienen wat theoretisch mogelijk is;
owerken met begeleiding van een jobcoach;
oloondispensatie krijgen.

 

Let op!

Het kan zijn dat uw werknemer u niet heeft verteld dat hij een ziekte of handicap heeft. Als de werknemer 2 maanden bij u in dienst is, mag u hem hiernaar vragen. Uw werknemer is dan verplicht om openheid van zaken te geven. U kunt in de situaties a tot en met g de premiekortingsregeling maximaal 3 jaren toepassen vanaf het moment dat u de werknemer in dienst neemt of zolang de werknemer in dienst is.