Loonkostenvoordeel Arbeidsgehandicapten (Beknopt)

 

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

Zoals vorig jaar aangekondigd is per 1 januari 2017 de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) in werking getreden. Deze wet is bedoeld om het werkgevers aantrekkelijker te maken de kwetsbaren op de arbeidsmarkt een kans op een betaalde baan te bieden of in dienst te houden.

 

Een van de loonkostenvoordelen is ook op 1 januari 2017 in werking getreden: het (Lage inkomensvoordeel (LIV). Met ingang van 1 januari 2018 treden een nieuwe regelingen in werking. Door de komst van de LKV's komen de huidige Premiekortingen te vervallen. Wel wordt een aantal premiekortingen van nu voortgezet in de LKV's:

 

LKV oudere werknemer
LKV arbeidsgehandicapte werknemer
LKV doelgroep banenafspraak scholingsbelemmerden
LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
Vervallen per 1 januari 2018 is de Jongere werknemer

 

 

Arbeidsgehandicapte werknemer

heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd
is verzekerd voor de werknemersverzekeringen
was de afgelopen 6 maanden niet bij het bedrijf in dienst
voldoet aan de volgende voorwaarden:
ohad recht op een WIA-uitkering
owerknemer is direct na afloop van de wachttijd voor een WIA-uitkering
minder dan 35% arbeidsongeschikt
niet in staat passend arbeid te verrichten bij de werkgever
owerknemer is 11 weken voor het einde van de wachttijd van de WIA nog in dienst bij dezelfde werkgever
owerknemer komt in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd eindigde

 

 

Doelgroep banenafspraak scholingsbelemmerden

De werknemer:

heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd
is verzekerd voor de werknemersverzekeringen
was de afgelopen 6 maanden niet bij het bedrijf in dienst
voldoet in de maand dat u hem aanneemt aan één van de volgende voorwaarden:
oheeft recht op een uitkering op grond van de Wet Wajong
oheeft een wsw (Wet Sociale Werkvoorziening) indicatie
ois niet in staat zelfstandig 100% van het minimumloon te verdienen. De werknemer moet op of na 1 januari 2016 in dienst zijn gekomen
ois in het doelgroepregister opgenomen als arbeidsbeperkte:
schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs
schoolverlaters van het Praktijkonderwijs
oheeft een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden)
oheeft een ID-baan (In- en doorstroombaan)
obehoort niet tot de doelgroep banenafspraak, maar heeft door ziekte of gebrek problemen gehad bij het volgen van onderwijs en komt binnen vijf jaar na afronding van dat onderwijs in dienst

 

 

Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Om in aanmerking te komen voor een LKV voor een arbeidsgehandicapte werknemer moet aan de volgende drie voorwaarden worden voldaan:

heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd
is verzekerd voor de werknemersverzekeringen
had recht op een WIA-uitkering

Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan mag het LKV vanaf het moment van herplaatsing maximaal één jaar voor deze werknemer worden aangevraagd.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de LKV. De termijn gaat lopen op het moment van indienstneming of herplaatsing, ook als u de LKV nog niet heeft aangevraagd. U kunt de termijn dus niet verleggen.
 

 

In Microloon kunt u op tabblad Verminderingen in de stamgegevens van de werknemer aangeven waar deze werknemer voor in aanmerking komt.

 

Wn-Verminderingen-Premiekorting