PAWW (Achtergrond)

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeelden

 

De eerste verzamel-cao voor de PAWW is op 24 januari 2018 algemeen verbindend verklaard.

Onderdeel van deze verzamel-cao zijn Jeugdzorg Nederland; Sociaal Werk Nederland en het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland.

Bestuur Stichting PAWW heeft de ingangsdatum voor het aanvullingsreglement vastgesteld op 1 maart 2018.

 

Wat betekent PAWW eigenlijk?

PAWW staat voor Private Aanvulling WW en WGA. Het is de door vakbonden en werkgevers geregelde reparatie van de oude werkloosheidsuitkering en loongerelateerde WGA-uitkering. Hierdoor wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau.

 

Voor wie is de PAWW uitkering bedoeld?

De PAWW is bedoeld voor werknemers die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Vanaf een arbeidsverleden van meer dan 10 jaar wordt uitkeringsduur voor de PAWW opgebouwd, naast de uitkeringsduur voor de WW. Ook jongere werknemers profiteren van de reparatie.

 

Wie komt in aanmerking voor een PAWW uitkering?

Werknemers met een WW- of WGA -uitkering maken mogelijk na afloop van de gewone WW of de loongerelateerde WGA aanspraak op de PAWW. Dat is wel aan regels verbonden. Voorwaarde is dat de werknemer valt onder een cao waarin de PAWW is afgesproken die door het ministerie algemeen verbindend is verklaard.

 

Behoudt de werknemer de PAWW als hij een andere baan krijgt?

De aanspraak op PAWW duurt voort als ook de nieuwe baan onder een cao valt waarin de PAWW (de aanvulling op de WW/WGA) is afgesproken. Als in die nieuwe baan geen cao-afspraak geldt voor de PAWW, vervalt ook de aanspraak op PAWW als de werknemer dan werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Met andere woorden: er is niet een individuele spaarpot voor PAWW die kan worden meegenomen naar een nieuwe werkgever.

Echter, wordt daarna opnieuw van werkgever gewisseld en is bij die nieuwe werkgever de PAWW weer wél afgesproken, dan volgt wel degelijk aanvullende WW mocht er ontslag volgen. Overigens de (eventueel tussenliggende jaren zoals hier boven geschetst) die zijn gewerkt bij de niet-aangesloten werkgever tellen wèl mee voor de opbouw van de PAWW.

 

Op welk moment maakt een werknemer aanspraak op de PAWW uitkering?

De aanvulling op de WW/WGA via de PAWW start als de WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering via UWV stopt én de werknemer op de laatste dag nog niet volledig betaald werk heeft gevonden.

Let op, dit geldt alleen voor werknemers die volgens de oude wetgeving (2015) nog recht zouden hebben gehad op een wettelijke uitkering die nog (enige tijd) had doorgelopen. Er is geen sprake van terugwerkende kracht.

 

Wat kost de PAWW?

De PAWW wordt betaald via een zogenoemd omslagstelsel. De werknemer betaalt een bijdrage voor de deelname aan de PAWW-regeling. Die bijdrage varieert van 0,2 % van het brutoloon (in 2017) tot 0,6% in 2022.

PAWW bijdrage komende jaren

 

Cao-partijen

Cao-partijen brengen de gemaakte afspraken over de PAWW onder bij Stichting PAWW door een overeenkomst tot deelname aan de PAWW op te sturen naar Stichting PAWW. De overeenkomsten binnen één van de (geaggregeerde) sectoren worden gebundeld en ondergebracht in een van de verzamel-cao’s.

 

De grondslag voor de berekening van de bijdrage is het brutoloon (kolom 3 van de loonstaat, loon in geld) van de werknemer gemaximeerd op het voor het loontijdvak van toepassing zijnde maximum bijdrageloon werknemersverzekeringen (WV). De bijdrage wordt als bruto inhouding verantwoord binnen de salarisadministratie. Het bijdrage percentage PAWW is een landelijk geldend percentage en wordt jaarlijks in november vastgesteld.

Voor 2017 is het bijdrage percentage PAWW door het bestuur van de PAWW vastgesteld op 0,10% en voor 2018 0,20%. Het percentage moet op werkgeversniveau vastgelegd worden.

Er wordt geen bijdrage ingehouden op het loon van de werknemer met ingang van de eerste dag van de maand waarin de werknemer de voor hem geldende AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, zijnde de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet.

 

Het rekeningnummer waar de bijdrage voor de PAWW op gestort dient te worden is: NL73RABO0313740488 ten name van Stichting PAWW.