PGGM Inrichting administratie

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

 

In dit document leest u de belangrijkste punten waar u op moet letten bij de inrichting van een administratie in de sector Zorg en Welzijn.

 

Bestand | Wijzigen administratie

Op tabblad NAW is de sectorindeling ‘35 Gezondheid, geestelijke en maatsch. belangen’.
Op tabblad Bedrijf vult u bij:
oRubriek ‘Uren per week bij fulltime dienstv.’ 36 in.
oBTER-tabbladen tonen is aangevinkt.
Op tabblad BTER zet u een vinkje bij ‘Aan te leveren BTER’ bij PGGM en vult u uw relatienummer, contactpersoon en telefoonnummer bij tab PGMM in. (Voor administratiekantoren vult u hier het relatienummer van uw klant. )

 

Adm-BTER-PFZW

 

Aanpassen | Dagcomponenten

De volgende dagcomponenten zijn ingericht voor deze administratie:

4 Extra uren

 

Aanpassen | Looncomponenten

De volgende looncomponenten zijn ingericht voor deze administratie, klik hier voor de inrichting van de looncomponenten:

6 Uurloon (voor oproepkrachten)
31 Extra uren

 

Looncomponenten voor het Individueel Keuzebudget, klik hier voor meer informatie over het Individueel Keuzebudget:

Looncomponent 55 aanpassen naar 'Uitbetaling IKB Vakantiegeld'.
Looncomponent 56 aanpassen naar 'Uitbetaling IKB EJU'
Looncomponent 57 aanpassen naar 'Aanwending IKB' of 'Uitbetaling IKB
Looncomponent 58 aanpassen naar 'Uitbetaling Toeslag uren'
Looncomponent 141 aanpassen naar 'Reservering IKB Vakantiegeld'
Looncomponent 142 aanpassen naar 'Reservering IKB EJU'
Looncomponent 143 aanpassen naar 'Reservering IKB'
Looncomponent 144 aanpassen naar 'Res. Toeslag uren

 

Aanpassen | Werknemers

Op tabblad Dienstverband vult u de (minimum) contracturen en -dagen in.
Op tabblad Belasting klikt u naast de rubriek ‘cao-code Loonaangifte’ op de knop achter de cao-code. De Regelingenwijzer wordt nu getoond. Kies voor de juiste cao en de juiste BTER en klik op Volgende. Bepaal of de betreffende werknemer onder Premiegroep los of vast valt en kies weer voor Volgende. Bekijk het scherm met de door ons voorgestelde regelingen. Kies voor Voltooien indien u ons voorstel wilt aanhouden.
Op tabblad Beloning vult u de looncomponenten in die iedere periode terugkomen zoals het salaris.
Op tabblad BTER zet u een vinkje bij PGGM en vult daaronder de rubrieken in voor zover ze bij u van toepassing zijn.
Er zijn meerdere reserveringsregelingen van toepassing. Kies de juiste regelingen in de juiste rubrieken per werknemer. Zie de werknemers in het voorbeeld.
Op tabblad Betaling kiest u voor Rekening toevoegen.
Bij een oproepkracht op tabblad IKV geeft u bij de rubriek Invloed verzekeringsplicht code D of E.

 

 

 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) hanteert voor de pensioenadministratie één aanleversystematiek, namelijk de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA).

Voor een juiste uitvoering van de pensioenregeling van PFZW, zijn de gegevens van AL uw medewerkers nodig.

 

Medewerkers in de sector zorg en welzijn waarvan de werkgever aangesloten is bij PFZW, moeten vanaf hun 15e pensioenrechten opbouwen bij PFZW. Niet iedere medewerker is deelnemer bij PFZW. De deelneming begint op de dag dat iemand werknemer wordt, maar niet eerder dan op de eerste dag van de maand waarin iemand 15 jaar wordt en niet later dan op de dag voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

 

Het begrip regelingloon (vóór UPA heette dit voltijd jaarsalaris)

De basis voor het regelingloon is de situatie per 1 januari van een jaar of de datum van indiensttreding. PFZW wil altijd het regelingloon ontvangen.

 

De vuistregel voor het bepalen van het regelingloon is:

voltijd maandsalaris × 12 (of 13 als in 4-wekelijkse termijnen gewerkt wordt) ;
andere vaste looncomponenten die meetellen voor het pensioengevend salaris ;
+ 8% vakantiegeld (eventueel het afgesproken vloerbedrag);
+ X% eventuele structurele eindejaarsuitkering (EJU/REJU) per 31-12 van het voorgaande jaar (eventueel het afgesproken vloerbedrag) over de looncomponenten die volgens de cao voor EJU/REJU in aanmerking komen;
onregelmatigheidstoeslag (ORT)
toeslag voor overwerk;
toeslag voor het bezit van een diploma dat verband houdt met de functie van de deelnemer;
geldswaarde van kost en inwoning en van het gebruik van een door de aangesloten werkgever verstrekte woning;
functiegebonden toeslag;
werkgeversbijdrage aan een levensloopregeling;

en de toeslagen die naar aard en strekking overeenkomen met de hier genoemde toeslagen.

 

NIET Tot het pensioengevend salaris behoren de:

toeslag voor vervanging in een hoger gesalarieerde functie;
geldelijke vergoeding voor niet opgenomen vakantiedagen die wordt uitbetaald bij het einde van de arbeidsovereenkomst;
toeslag voor bereikbaarheidsdiensten;
vergoedingen en verstrekkingen;

en de toeslagen die naar aard en strekking overeenkomen met de hier genoemde toeslagen.

 

 

Regelingloon wijziging in de loop van het jaar

Een regelingloon wijziging in de loop van het jaar bij dezelfde werkgever hoeft u niet door te geven. Een regelingloon wijziging heeft pas gevolgen voor het regelingloon over het volgende kalenderjaar.

 

 

Uitzondering bij ziekte

Regelingloon wijzigingen bij ziekte in de loop van het jaar geeft u wel door.

 

 

Uitzondering bij kortdurend zorgverlof

Regelingloon wijzigingen bij kortdurend zorgverlof in de loop van het jaar geeft u wel door.

 

U geeft per de eerste van het tijdvak een gewogen gemiddeld regelingloon door.

 

Let op!

Het is niet toegestaan om een aangepast regelingloon door te geven dat voor het hele jaar geldt.

 

Formule voor de berekening van de pensioenpremie OP/PP

De formule voor de berekening van de pensioenpremie OP/PP = Verloonde uren voor regeling × premiepercentage OP/PP × (regelingloon (inclusief voltijd ORT) -/- franchise)

Vanaf 1-1-2016 wordt het regelingloon in bovenstaande formule gemaximeerd op € 101.519,00

(aftopping wordt gedaan over het regelinglooon inclusief voltijd ORT).

 

Formule

Daarnaast wordt bij deelnemers met een Verloonde uren voor regeling groter dan 1 de premie voor het

OP/PP per kalenderjaar* gemaximeerd volgens de formule = 100% × premiepercentage OP/PP × (maximum regelingloon -/- franchise)

 

Formule AP

De premieberekening voor het AP blijft ongewijzigd.

 

 

Verloonde uren voor regeling (AantVerlUPens) (vóór UPA heette dit definitieve deeltijdfactor bij het jaarwerk of bij uit dienst)

Ieder tijdvak moet in het veld Verloonde uren voor regeling (AantVerlUPens) voor de PFZW-regeling via het UPA-bericht worden doorgegeven. Dit geldt voor zowel de vaste als de oproepkrachten.

 

Uren en toeslagen die deel uitmaken van de Verloonde uren voor regeling:

• vaste gewerkte uren;

• extra gewerkte uren (deze verhogen met het percentage adv-/vakantiedagen over deze uren);

• uitbetaalde vakantieuren tijdens dienstverband (niet bij ontslag);

de toeslag die een oproepkracht ontvangt van bijvoorbeeld 13% voor adv-/vakantiedagen. De gewerkte uren hoogt u op met dit percentage;

• ziekengeld (meerwerk) uren en doorbetaalde WAZO uren door het UWV.

 

 

Het begrip ORT

ORT is een toeslag op het uurloon van een deelnemer voor het verrichten van onregelmatige diensten, klik hier voor meer informatie.

 

Aan- en afmelden

Uit de periodieke aanlevering van de UPA herleidt PFZW een aanmelding of een afmelding, klik hier voor meer informatie.