Werknemersverzekeringen en premies

 

De werknemersverzekeringen komt u in de salarisadministratie meerdere regelingen tegen, die tot doel hebben om via de heffing van premies de werknemers te verzekeren voor bepaalde uitkeringen. Deze premies moeten worden door de werkgever aan de belastingdienst afgedragen. Deze zorgt er vervolgens voor dat het bij het UWV terecht komt.

 

De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers tegen het inkomensverlies als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Nederland kent de volgende werknemersverzekeringen:

Werkloosheidswet (WW)
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Ziektewet (ZW)
De ZW-uitkeringen worden bekostigd door bedrijven via de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (WW-Awf) en de sectorpremie, en door overheidswerkgevers via de premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo-premie).

 

Als werkgever betaalt u de premies werknemersverzekeringen.

 

 

Premie WW

De premie voor de WW bestaat uit de volgende delen:

het deel voor het Algemeen werkloosheidsfonds (WW-Awf)
het deel voor het sectorfonds (WW-Wgf/Sectorfonds). De hoogte van de sectorpremie is afhankelijk van het werkloosheidsrisico in de bedrijfs- of beroepssector waarin u werkt.
het deel voor de kinderopvang, dit is verwerkt in een opslag op de sectorpremie (of op de Ufo-premie)
het deel voor de ZW en WGA,  een aparte ZW-premie bestaat niet. De ZW-premie en een deel van de WGA-premie is verwerkt in een opslag op de sectorpremie of de Ufo-premie.

 

Premie WAO

De premie WAO bestaat uit de basispremie WAO. De basispremie WAO is voor alle werkgevers gelijk.

 

 

Premie WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit de volgende regelingen:

Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

De premie voor de WIA bestaat uit:

de basispremie IVA en WGA
een gedifferentieerde premie WGA, voor de IVA bestaat geen gedifferentieerde premie.
een deel dat is opgenomen in de sectorpremie en de Ufo-premie

 

 

 

Invoeren sociale wetten ter berekening van de premies.

Bij de installatie van het programma kan er voor worden gekozen om deze gegevens direct te importeren. Men kan ze ook later importeren in het Microloon programma, kies in het menu voor Opties | Importeren |

 

Werknemersverzekeringen

Invoeren van gegevens in de periode.

In de periode voert u per periode een aantal gewerkte dagen enz, waardoor de premies ook daadwerkelijk berekend worden. Voor het overige verloopt de berekening automatisch.

 

De landelijke SWV premies.

Klik >> hier voor meer informatie

 

Cumulatieve berekeningswijze.

Voor de sociale wetten geldt dat de berekende premie altijd cumulatief berekend wordt. Met andere woorden: bij de berekening van de premie wordt niet alleen rekening gehouden met de gegevens van de periode die u op dat moment verloond. Ook de reeds verloonde perioden worden in de berekening betrokken. Deze zogenaamde cumulatieve berekeningswijze is kenmerkend voor deze regelingen.

Het Microloon programma hanteert bij de berekening van de premies Sociale wetten altijd automatisch de cumulatieve berekeningswijze. Dit houdt in, dat het programma ten aanzien van het maximum en de franchise dus niet alleen bij de berekening van het salaris naar de betreffende periode kijkt, maar ook de cumulatieve gegevens tot en met de laatst berekende periode in de berekening meeneemt.

 

Let op!

Deze cumulatieve berekeningswijze kan er dus toe leiden, dat in een bepaalde periode de grondslag waarover de premies berekend worden afwijkt van het Loon SVW, dat in die periode is vastgesteld.